UPKIイニシアティブ、UPKI共通仕様書(ver1.0)を公開(2007-06-06)

国立情報学研究所(NII)が運営主体となっているUPKIイニシアティブがUPKI共通仕様書(ver1.0)を公開した(2007-06-06)。

・UPKI共通仕様書(ver1.0)

https://upki-portal.nii.ac.jp/upkispecific

・「【資料公開】UPKI共通仕様書(ver1.0)」(2007-06-06)

https://upki-portal.nii.ac.jp/item/inews/news021

・国立情報学研究所(NII)

http://www.nii.ac.jp/